Algemene voorwaarden


Belangrijk

 • Gasten komen hier voor ontspanning en rust. Hierdoor wordt harde muziek niet toegestaan.
 • Bij overlast van andere huurders graag melden.

Accommodatie

 1. De accommodatie mag door maximaal 2 personen bewoond worden.
 2. Wij doen onze uiterste best om de op de website gepresenteerde foto’s en teksten overeen te laten komen met de actuele situatie. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan verschillen met de daadwerkelijke situatie.
 3. Roken binnen de accommodatie is niet toegestaan. Wel mag buiten worden gerookt waarbij peuken dienen te worden opgeruimd en uitermate voorzichtigheid in acht dient te worden genomen ivm brandgevaar.Er mag niet worden gefrituurd.
 4. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 5. Het is niet toegestaan linnengoed, beddengoed of meubels mee naar buiten te nemen.

Aankomst- en vertrek

 1. U kunt contactloos inchecken vanaf 15.00 uur.
  De incheckinstructies en code voor het sleutelkastje worden vooraf verstuurd.
 2. Bij aankomst dient het vakantiehuis schoon en netjes te worden aangetroffen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan moet dit onmiddellijk gemeld worden, zodat het één en ander kan worden hersteld.
 3. Uitchecken voor 10.30 uur. Sleutel bij vertrek terugplaatsen in het sleutelkastje.
 4. Bij vertrek wordt de accommodatie door de huurder schoon en netjes achtergelaten:
  a) Bezemschoon
  b) Serviesgoed met toebehoren schoon teruggeplaatst in de kasten.
  c) Vuilniszakken in de container, lege flessen en papier naast de container.
  d) Koelkast/vaatwasser leeg en schoon
  e) Alle eten- en drinkwaren verwijderd
  f) Verplaatst meubilair staat weer op de originele plaats
  g) Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder te worden gemeld aan de verhuurder

Reservering / Betaling

 1. Na schriftelijke bevestiging van de reservering door huurder, dient de huurder binnen 3 dagen een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van BnB Dreams
 2. De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald .Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.
 3. 2 Weken voor aankomst dient het volledige bedrag overgemaakt te zijn op de rekening van BnB Dreams
 4. De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen bij het niet (tijdig) betalen van het resterende bedrag.
 5. Indien de huurder geen gebruik maakt van de accommodatie of deze voor het eind van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaatsvinden.
 6. Indien BNB DREAMS door overmacht* genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. BNB DREAMS verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
  *Overmacht
  In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is BNB DREAMS gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
  Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van BNB DREAMS kan worden gevergd. .

Annulering

 • Kosteloos annuleren is mogelijk binnen 1 week na reservering
 • Bij annulering 4 weken voor aanvang van de reserveringsperiode is 25% van het reserveringsbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor aanvang van de reserveringsperiode is 50% van het reserveringsbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering 2 weken voor aankomst is 100% van de reserveringssom verschuldigd.
 • Eventueel reeds ontvangen gelden zullen in voorkomende gevallen direct worden verrekend.

Aansprakelijkheid

 1. BnB Dreams kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal, verlies of voor andere door de huurder/mede huurder,gasten of derden, ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. De huurder vrijwaart BnB Dreams tegen aanspraken dienaangaande. BnB Dreams is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde werkzaamheden en/of geluidsoverlast in de nabijheid van de accommodatie.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij, of diens medehuurders of bezoekers berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 3. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medehuurders en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of recreatie accommodatie, of door diens aanwezigheid op omliggende tuin, weiland, wateren en erf, of in andere gebouwen of roerende goederen aanwezig op en rond het erf van BnB Dreams

Openstellingsregels van het erf

 1. Het is de huurder toegestaan tijdens de huurperiode met een (gemotoriseerd) voertuig over het erf, via aangegeven route, van en naar de vakantiewoning te rijden. Parkeren is toegestaan op door verhuurder aangewezen plekken.
 2. Voor het overige gelden algemene regels van goed fatsoen dwz dat gasten verondersteld worden niet op eigen initiatief over het erf of prive gedeelte van BnB Dreams te gaan rondlopen.
 3. Het lopen over aanliggende weilanden kan in overleg met de verhuurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving. Door de ligging van BnB Dreams in een natuurlijke omgeving en uit respect voor huurders aanwezig op andere accommodaties binnen BnB Dreams is stilte vanaf de late uren van de avond gewenst.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.

Privacy

 1. BnB Dreams zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Bij reservering accepteert de gast deze algemene voorwaarden.